Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia:
Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.manzara.sk. Obchodné podmienky vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pri vzťahoch, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadi fyzická osoba (spotrebiteľ) Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 108/2000 Z. z.. a právnická osoba (podnikateľ) Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel.

Tento internetový obchod uskutočňuje spoločnosť GIBON, d.o.o, evidenčné číslo: 6830935000, zapísané v Obchodnom registri Slovinska. Kontaktná adresa pre doručovanie v Slovenskej republike je:

GLS Slovakia,s.r.o. – Gibon d.o.o.

Budča 1039

999 99. Budča

Slovenská republikaUstanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať.

Užívateľský účet:

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského konta.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Uzavretie kúpnej zmluvy

Webová stránka obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovej stránke obchodu. Webová stránka obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
- objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka),
- spôsobe úhrady ceny tovaru, a
- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").


Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Cena tovaru a platobné podmienky:

Všetky ceny sú uvedené v eurách.
Akciové ponuky platia do vypredania zásob.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia


Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
- V hotovosti na dobierku;
-Kreditnej karty (Žiadne peniaze nie sú účtované z karty pred odoslaním tovaru. 24 mesačnú záruku)
- Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK9211110000001357127009, vedený u spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho").
Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Zákazníkovi je účtovaná čiastka, ktorá sa objaví na stránkach vytvárania objednávky v okamihu jej odoslania. Táto suma predstavuje vždy konečnú cenu vrátane príslušnej sadzby DPH a účtovanej dopravy.


Cena poštovného:

GLS KURIÉR- Expres cena dopravy- 2.99 EUR

DOPRAVA ZDARMA OBJEDNÁVKA NAD 40 EUR

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Platobné inštrukcie dostane kupujúci emailom po potvrdení objednávky. Pre urýchlenie expedície môže kupujúci zaslať bankou vygenerované potvrdenie o zadaní platby v grafickom formáte alebo v PDF na info@manzara.sk.

Daňový doklad - faktúra bude kupujúcemu zaslaná spolu s tovarom.Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Podľa zákona č. 108/2000 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez akejkoľvek sankcie. V tejto lehote musí kupujúci spotrebiteľ doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy. Vrátený tovar nesmie byť nijako porušený či znehodnotený (otvorenie obalu a pod.). Ak spotrebiteľ poruší originálny obal u dodaného výrobku tak, že ho nemožno z hygienických či bezpečnostných dôvodov znova použiť, takýto tovar nie je možné dodávateľovi vrátiť.

Odstúpenie od zmluvy oznámi zákazník predávajúcemu spolu s faktúrou, formulárom odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je poskytovaný predávajúcim a ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok a neodkladne zašle nepoškodený a neznehodnotený tovar späť predávajúcemu. Predávajúci vráti zákazníkovi hodnotu tovaru na bankový účet a to najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.
Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvySpotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

- ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho, - ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu a zastaraniu.Preprava a dodanie tovaru:

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Dodacie podmienky:
3-5 pracovných dní

Reklamácie:
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
- tovar má vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci, alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy ním prevádzkovanej,
- tovar zodpovedá akosťou, alebo prevedením dohodnutej vzorke, alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky, alebo predlohy,
- sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
- je tovar v zodpovedajúcom množstne, miere, alebo hmotnosti a
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.


Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Reklamačný poriadok:
Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na adresu predávajúceho:

GLS Slovakia,s.r.o. – Gibon d.o.o.

Budča 1039 

999 99. Budča Slovenská republika

Všetok reklamovaný tovar odovzdáva predávajúci výrobcovi na odborné posúdenie, ktorého cieľom je určiť, či vada, kvôli ktorej je tovar reklamovaný, vznikla chybou výrobného procesu. Tovar odoslaný kupujúcim k reklamácii musí byť opatrený písomným vyjadrením (Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy) kupujúceho s popisom vád, kvôli ktorým tento tovar reklamuje. Náklady spojené s dopravou reklamovaného tovaru späť predávajúcemu nesie vždy kupujúci.


Ochrana osobných údajov:
Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 428/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečované proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Objednávkou kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, teda meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa a aj fakturačné údaje poskytnuté predávajúcemu budú použité na účely vybavenia objednávky a nebudú zneužité. Hlavne nebudú poskytnuté tretím stranám, nebudú využité k periodickej reklame a budú chránené v súlade s predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a tiež právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne vypovedať.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán:
Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@manzara.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci sa v prípade problémov môže obrátiť na telefónne číslo alebo na e-mailovú adresu info@manzara.sk.

 

GIBON D.O.O., Plemljeva 8, 1210 L

Spoločnosť GIBON d.o.o zhromažďuje na účely podnikania nasledujúce používateľské údaje:

  • meno a priezvisko,
  • adresa, miesto a krajina
  • e-mail
  • kontaktné telefónne číslo,
  • heslo v šifrovanom formáte (pre registrovaných používateľov)

Z bezpečnostných dôvodov sa tiež zhromažďujú adresy IP, z ktorých používatelia pristupujú na stránku.